Armenian   

Ø»Ýù
³ÕáÃáõÙ
»Ýù Ò»ñ
ѳٳñ

 
öáË»ù Ò»ñ ÎÛ³ÝùÁ
öáË»ù Ò»ñ êÇñïÁ
öáË»ù Ò»ñ êÝáõݹÁ
♥~~~~~~♥
àã ÙÇ ëå³ÝáõÃÛáõÝ ³ÛÉ¢ë
ºÕ»ù ³éáÕç ¢ ëÇñáÕ

öñÏ»ù Ù»ñ
ÏÛ³Ýù»ñÁ

 
êÝݹ³ñ³ñ, Ï»Ýë³å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ÙûñùÝ»ñÇ ûñÇݳÏÝ»ñ
êÝݹ³Ùûñù
Սպիտակուցի կոնցենտրացիան
(տոկոսային պարունակությունը)
 
Âáýáõ (ëáÛ³ÛÇó)  
 
16 %
 
êÝÓ³Ý (³ÉÛáõñÇó)  
70 %
  º·Çåï³óáñ»Ý
13 %
  ´ñÇÝÓ
8.6 %
  êáÛ³, ÉáµÇ, ëÇë»é, áëå ¢ ³ÛÉÝ
10 - 35 %
  Üáõß, ÁÝÏáõÛ½, µ³É³ïñ»ÝÇ, åݹáõÏ, ëá×ÇÇ
ÁÝÏáõÛ½ ¢ ³ÛÉÝ
14 - 30 %
  ¸¹áõÙÇ ë»ñÙ, ùÝçáõÃ, ³ñ¢³Í³ÕÏÇ ë»ñÙ ¢ ³ÛÉÝ
18 - 24 %
 
Êï³óí³Í åáÉÇíÇï³ÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³µ»ñÁ ÜáõÛÝå»ë íÇï³ÙÇÝÝ»ñÇ, ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñÇ ¢
ѳϳûùëǹ³ÝïÝ»ñÇ Ñ³ñáõëï ³ÕµÛáõñ »Ý£
Øñ·»ñÝ áõ µ³Ýç³ñ»Õ»ÝÁ ÉÇ »Ý íÇï³ÙÇÝÝ»ñáí, ÙÇÝ»ñ³ÉÝ»ñáí, ѳϳûùëǹ³ÝïÝ»ñáí,
ÇÝãå»ë ݳ¢ å³ñáõݳÏáõÙ »Ý ³éáÕç³ñ³ñ ¢ ÏÛ³Ýù »ñϳñ³óÝáÕ µ³ñÓñ áñ³ÏÇ µçç³Ýù£
ÊáñÑáõñ¹ ïñíáÕ ÙÇçÇÝ ûñ»Ï³Ý ã³÷Áª 50·ñ³Ù ëåÇï³Ïáõó (ػͳѳë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ)£
´³Ýç³ñ»Õ»ÝÇó ëï³óí³Í ϳÉóÇáõÙÁ ³í»ÉÇ Ñ»ßï ¿ Ý»ñÍÍíáõÙ Ç Ñ³Ù»Ù³ï ÏáíÇ Ï³ÃÇ£
 
Âéãݳ·ñÇåÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ Ñ³Ù³×³ñ³·Ç é»³É ëå³éݳÉÇùÁ Ýí³½»óÝ»Éáõ
Îáí»ñÇ Ï³ï³ÕáõÃÛ³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý (BSE), ËáÕ½»ñÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý (PMWS) ¢ ³ÛÉ
ÑÇí³Ý¹áõÃáõÝÝ»ñÇ íï³Ý·Çó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ£
Ø»ñ ÙÇÉdzñ¹³íáñ µ³ñÇ ïݳÛÇÝ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ, Íáí³ÛÇÝ ³ß˳ñÑÇ ¢ ÃéãáÕ
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ëáëϳÉÇ ½áѳµ»ñáõÃÛ³ÝÁ í»ñç ï³Éáõ ѳٳñ,
ʻɳÙÇï ¿ µáõë³Ï³Ý ¹Ç»ï³ÛÇÝ ÁݹÙÇßï ³ÝóÝ»ÉÁ£
²ÛÝ ³éáÕçáõÃÛáõÝ ¿
²ÛÝ ¿ÏáÝáÙdz ¿
²ÛÝ ¿ÏáÉá·Ç³ ¿
²ÛÝ ËÕ׳ÙïáõÃÛáõÝ ¿
²ÛÝ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ¿
²ÛÝ íë»ÙáõÃÛáõÝ ¿

Երկար
Կյանք

ÞÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ò»ñ
ËÕ׳ÙïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ


Èñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ËݹñáõÙ »Ýù ³Ûó»É»É Ñ»ï¢Û³É ϳÛù»ñÁ.
http://AL.Godsdirectcontact.org.tw/ ϳ٠·ñ»É ³Ûë ѳëó»Ûáí.
AL@Godsdirectcontact.org
http://www.vrg.org/ http://www.vegsource.com/
§Supreme Master Television¦-Á, »Ã»ñ»Éáí ÙdzÛÝ ¹ñ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ,
Ò»ñ ÏÛ³Ýù ϵ»ñÇ ÙÇ Ýáñ ï³ñ³Íù£

гë³Ý»ÉÇ ¿ ³ß˳ñÑáí Ù»Ï 24 ų٠áõÕÇÕ »Ã»ñáí ÇÝï»ñÝ»ï-
Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ùµª

http://SupremeMasterTV.com


Աշխարհի Բուսակեր Էլիտան
Փիլիսոփաներ և հոգևոր առաջնորդներ 
Տիբեթի Դալայ Լամա - Սրբազան XIV (Տիբեթի հոգևոր առաջնորդ), Պարամահանսա Յոգանանդա (Հնդկաստանի Հոգևոր Ուսուցիչ), Սոկրատես (հույն փիլիսոփա), Հիսուս Քրիստոսը և վաղ Քրիստոնյաները, Կոնֆուցիուս (չինացի փիլիսոփա), Շակիամունի Բուդհա, Լաո Ցզու (չինացի փիլիսոփա), Ասիսիի Սբ. Ֆրանսիս (իտալացի Քրիստոնյա Սուրբ), Դիչ Նհաթ Հան (Վիետնամի Բուդիստական վանական և գրող), Յոգի Մահարիշի Մահեշ (հնդկացի գրող, փիլիսոփա, տրանսցենդենտալ մեդիտացիայի առաջնորդ), Լեո Նիկոլայեվիչ Տոլստոյ (ռուս գրող, փիլիսոփա), Պյութագոր (հույն մաթեմատիկոս և փիլիսոփա), Զորոաստեր (Զորոաստրիանիզմի իրանացի հիմնադիր) և այլն:
Գրողներ, դերասաններ և նկարիչներ
Լեոնարդո Դա Վինչի (իտալացի նկարիչ), Ռալֆ Վալդո Էմերսոն (ԱՄՆ-ի ակնարկագիր և բանաստեղծ), Ջորջ Բերնարդ Շոու (իռլանդացի գրող), Ջոն Ռոբինս (ԱՄՆ-ի գրող), Մարք Տվեն (ԱՄՆ-ի գրող), Ալբերտ Շվեյցեր (գերմանացի փիլիսոփա, բժիշկ, երաժիշտ), Պլուտարխ (հույն գրող), Վոլտեր (ֆրանսիացի գրող) և այլն:
Գիտնականներ, գյուտարարներ և ինժիներներ
Չարլզ Դարվին (բրիտանացի բնագետ), Ալբերտ Էյնշտեյն (գերմանացի գիտնական), Թոմաս Էդիսոն (ԱՄՆ-ի գիտնական և գյուտարար), Իսահակ Նյութոն (բրիտանացի գիտնական), Նիկոլա Թեսլա (Սերբ ամերիկաóի գիտնական/գյուտարար), Հենրի Ֆորդ (ԱՄՆ-ի Ֆորդ Մոթորսի հիմնադիր ) և այլն:
Քաղաքագետներ, պետական գործիչներ և ակտիվիստներ
Սուզան Բ. Անտոնի (ԱՄՆ-ի կանանց ընտրական իրավունքի շարժման առաջնորդ), Մահաթմա Գանդի (Հնդկաստանի  քաղաքացիական իրավունքի առաջնորդ) , Մարթին Լութեր Քինգ և նրա կինը (ԱՄՆ-ի քաղաքացիական իրավունքների առաջնորդ), Սլովենիայի նախագահ Ջանեզ Դրնովսեկ, դոկտոր Ա.Փ.Ջ.Աբդուլ ø³É³Ù (Հնդկաստանի նախագահ), դոկտոր Մանմոհան Սինհ (Հնդկաստանի վարչապետ), Դենիս Ջ.Կուցինիչ (ԱՄՆ-ի պատգամավոր) և այլն:
Դերասաններ, կինոյի և հեռուստատեսության աստղեր
Փամելա Անդերսոն (ԱՄՆ-ի դերասանուհի), Աշլի Ջադդ (ԱՄՆ-ի դերասանուհի), Բրիջիթ Բարդո (ֆրանսիացի դերասանուհի), Ջոն Քլիս (բրիտանացի դերասան), Դավիթ Դուչովնի (ԱՄՆ-ի դերասան), Դաննի Դևիտո (ԱՄՆ-ի դերասան), Քամերոն Դիազ (ԱՄՆ-ի դերասանուհի), Ռիչարդ Գիր (ԱՄՆ-ի դերասան), Դարիլ Հաննահ (ԱՄՆ-ի դերասանուհի), Դասթին Հոֆման (ԱՄՆ-ի դերասան), Քեյթի Հոմս (ԱՄՆ-ի դերասանուհի ), Ստիվ Մարթին (ԱՄՆ-ի դերասան), Դեմի Մոր (ԱՄՆ-ի դերասանուհի), Իան Մակկելեն (բրիտանացի դերասան), Թոբի Մագուայեր (ԱՄՆ-ի դերասան), Փոլ Նյուման (ԱՄՆ-ի  դերասան ), Բրադ Փիթ (ԱՄՆ-ի դերասան), Գուենեթ Պալթրոու (ԱՄՆ-ի դերասանուհի), Ջոաքին Ֆինիքս (ԱՄՆ-ի դերասան), Ստիվեն Սիգալ (ԱՄՆ-ի դերասան), Բրուկ Շիլդս (ԱՄՆ-ի մոդել/դերասանուհի), Ջերի Սայնֆելդ (ԱՄՆ-ի դերասան), Նայոմի Ուոթս (ԱՄՆ-ի դերասանուհի), Քեյթ Վինզլեթ (բրիտանացի դերասանուհի), Ռիս Վիդերսփուն (ԱՄՆ-ի դերասանուհի) և այլն :
Փոփ աստղեր և երաժիշտներ
Ջոան Բայեզ (ԱՄՆ-ի ազգային երգիչ), Ջորջ Հարրիսոն (բրիտանացի երաժիշտ, Բիթլզի անդամ), Փոլ Մակքարթնի (բրիտանացի երաժիշտ, Բիթլզի անդամ), Ռինգո Սթարր (բրիտանացի երաժիշտ, Բիթլզի անդամ), Բոբ Դիլան (ԱՄՆ-ի երաժիշտ), Մայքլ Ջեքսոն (ԱՄՆ-ի փոփ աստղ), Մորիսի (բրիտանացի երգիչ), Օլիվիա Նյութոն Ջոն (բրիտանացի և ավստրալիացի երգչուհի ), Շինեդ Օ՛Կոննոր (իռլանդացի երգչուհի), Փինք (ԱՄՆ-ի երգչուհի ), Փրինս (ԱՄՆ-ի  փոփ աստղ), Ջասթին Թիմբերլեյք (ԱՄՆ-ի փոփ երգիչ), Թինա Թրներ (ԱՄՆ-ի փոփ աստղ), Շնայա Թվեյն (ԱՄՆ-ի փոփ երցչուհի), Վանեսա Ուիլյամս (ԱՄՆ-ի փոփ երցչուհի) և այլն :
Սպորտի ներկայացուցիչներ
Հանկ Արոն (ԱՄՆ-ի բեյսբոլի չեմպիոն), Բիլի Ջին Քինգ (ԱՄՆ-ի թենիսի չեմպիոն), Բիլ Ուոլթոն (ԱՄՆ-ի բասկեթբոլի խաղացող), Կարլ Լյուիս (ԱՄՆ-ի մարզիկ, Օլիմպիադաների իննապատիկ ոսկե մեդալակիր), Էդվին Մոզիս (ԱՄՆ-ի մարզիկ, երկակի ոսկե մեդալակիր), Ելենա Վալենդզիկ (Գերմանիայի բոքսի չեմպիոն), Ալեքսանդր Դարգաց (գերմանացի մարզիկ, մարմնամարզության չեմպիոն, բժիշկ) և այլն:
Մոդելներ
Քրիսթի Բրինքլի (ԱՄՆ-ի մոդել ), Քրիսթի Թուրլինգթոն (ԱՄՆ-ի մոդել) և այլն:
Ցուցակը շարունակվում է ... http://AL.Godsdirectcontact.org.tw/vg-vipTrackback URL : http://al.godsdirectcontact.org.tw/bbs/tb.php/al/188             *

LIST 
Supreme Master TV

The Truth behind Your Food

Posting "Alternative Living" Banners to Your Websites

Vegetarian and
Vegan Elite of the World

Global Quan Yin Websites

Be a Hero, Be a Vegan !

10 Reasons To Eat More
Like a Vegetarian

Toll of Meat, Alcohol &
Cigarette Consumption

Vegan Recipes

Where to Buy Vegan Food