Bengali   

  %çYXçÌ[ý LXî
%ç]Ì[ýç YÒçUïXç]
      Eõ×Ì[ý

 
%çYXçÌ[ý LÝ[ýãX Y×Ì[ý[ýTöÛX %çXÇX
%çYXçÌ[ý c÷ÖV^ãÜ—ö Y×Ì[ý[ýTöÛX %çXÇX
%çYXçÌ[ý FçVîç\öçãa Y×Ì[ý[ýTöÛX %çXÇX
♥~~~~~~♥
%çÌ[ý c÷Töîç XÌ^
aÇØšö UçEÇõX A[ýe \öç_[ýçaçÌ^ UçEÇõX

%çYXçãEõ %ç]Ì[ýç
      \öç_[ýç×a

 
YÇ×rôEõÌ[ý, %×c÷ea FçãVîÌ[ý =Vçc÷Ì[ýS f
FçVî
æYÒç×»»RôOãXÌ[ý HXÝ\ö[ýX
(CLãXÌ[ý `TöEõÌ[ýç c÷çÌ[ý)
 
æ»»RôOçZÇõ (åaçÌ^ç åUãEõ)  
 
16 %
 
GÀÇä»»RôOX (]Ì^Vç åUãEõ)  
70 %
  EõXï
13 %
  Jôç_
8.6 %
  åaçÌ^ç ×[ýXaË, ×EõQö×X ×[ýXaË, ×»JôEõ YÝLË, Qöç_, c÷OTöîç×V*
10 - 35 %
  %ç_]³Qö, %çFãÌ[ýç»»RôO, EõçLÇ, c÷îçL_ [ýçVç], Yçc÷OX [ýçVç], c÷OTöîç×V*
14 - 30 %
  EÇõ]äQÍöçÌ[ý [ýÝL, ×Tö_ [ýÝL, aÉ^ï]ÇFÝ [ýÝL, c÷OTöîç×V*
18 - 24 %
 
HXÝ\ÇöTö ]çו»RôO-×\ö»RôOç×]X» RôOîç[ýã_»»RôO/EõîçYaÇ_ôm×_C ×\ö»»RôOç×]X, F×XL A[ýe %îç׳»RôO-%×jãQöä³RôOÌ[ý AEõ×»»RôO \öç_ =da*
\öç_ Ø‘öçØšöî A[ýe VÝHï LÝ[ýãXÌ[ý LXî ×\ö»»RôOç×]X, F×XL, %îç׳»RôO-%×jãQö³»RôO A[ýe =~Tö]çãXÌ[ý TöÜ™Çö a]ʈù `çEõa‹Ým×_*
aÇYç×Ì[ý`ã^çGî éV×XEõ %îç_ç=³a: 50 GÐç] æYÒç×»RôOX (GQÍö YÒçŠ[ýÌ^•õãVÌ[ý)
GÌ[ýÓÌ[ý VÇãWýÌ[ý åUãEõ `çEõa‹Ý åUãEõ å[ý×` Y×Ì[ý]çS Eõîç_×aÌ^ç] ×[ýã`ç×bTö EõÌ[ýç ^çÌ^*
 
×[ý`Ÿ[ýîçYÝ \öÌ^ç[ýc÷ [ýçQïö -ZÀÇõõ-AÌ[ý [ýçØ™ö×[ýEõ ×[ýYãVÌ[ý Y×Ì[ýäYÒ×lùãTö*
]îçQ Eõç= ×Qö×aL (BSE) A[ýe ×YG ×Qö×aL (PMWS) c÷OTöîç×VÌ[ý \öÌ^ç[ýc÷TöçÌ[ý Y×Ì[ýäYÒ×lùãTö*
adzVÌ[ý GÊc÷Yç×_Tö Y£, aç]Ç×VÐEõ LÝ[ý A[ýe Yç_Eõ ^ÇNþ åEõç×»»RôOô åEõç×»»RôO [ýµÇùãVÌ[ý WýçÌ[ýç[ýç×c÷Eõ ×XœÇöÌ[ý [ý×_VçX [ýµù EõÌ[ýãTö*
\öç_Ì[ý LXî ×XÌ[ýç×]b FçãVî Ì[ýÖYçÜ™ö×Ì[ýTö c÷CÌ^ç [ýLjùÝ]çãXÌ[ý EõçL*
Ac÷O×»RôO Ø‘öçØšöîEõÌ[ý
Ac÷O×»RôO ×]Tö[ýî×Ì^Töçô
Ac÷O×»RôO [ýçØ™ÇöaeØšöçX
Ac÷O×»RôO VÌ^çVÐÛ
Ac÷O×»RôO `ç×Ü™ö
Ac÷O×»RôO ]c÷çX

%çY×X
VÝHïLÝ×[ý
 c÷=X!

          WýXî[ýçV*
%çYXçÌ[ý a]ã[ýVXçÌ[ý LXî


%çÌ[ýC TöãUîÌ[ý LXî, %XÇGÐc÷ EõãÌ[ý ×X¶oö×_×FTö CãÌ^[ýaçc÷O»RôOm×_ åVFÇXf
%çÌ[ýC TöãUîÌ[ý LXî, %XÇGÐc÷ EõãÌ[ý ×X¶oö×_×FTö CãÌ^[ýaçc÷O»RôOm×_ åVFÇXf
http://AL.Godsdirectcontact.org.tw/ %U[ýç c÷Oã]_ EõÌ[ýÓX: AL@Godsdirectcontact.org
http://www.vrg.org/ http://www.vegsource.com/
সুপার মাষ্টার কেবলমাত্র ইতিবাচক অনুষ্ঠানই সম্প্রচার করে থাকে,
যা আপনার জীবনে যোগ করেছে এক নতুন মাত্রা, সমগ্র বিশ্বব্যাপী 24 ঘন্টা লাইভ ইন্টারনেট TV –
http://SupremeMasterTV.com - র মতই উপলব্ধ


×XÌ[ýç×]bç`Ý A[ýe ×[ýã`ŸÌ[ý A×_»RôO ×XÌ[ýç×]bã\öçLÝÌ[ýç:
Vç`ï×XEõ, %çWýîç×űÁEõ åXTöçÌ[ýç
YÌ[ý]c÷ea å^çGçX³V (\öçÌ[ýTöÝÌ^ %çWýîç×űÁEõ ×`lùEõ), aãyÔ×»RôOa (GÐÝEõ Vç`ï×XEõ), ×^£ ×FÐrô A[ýe £Ì[ýÓÌ[ý ×FÐrôçXÌ[ýç, EõXZÇõ×aÌ^ça (è»Jô×XEõ Vç`ï×XEõ), `çFî]Ç×X [ýLjù, _çC TöçLÇ (è»Jô×XEõ Vç`ï×XEõ),%ç×a×aÌ[ý åa³RôO ZÐõç׳aa (c÷OTöç×_Ì^ FÐݸJôçX åa³RôO), ×U»Jô XçU c÷îçX (×\öãÌ^TöçXÝ [ýLjùWý]ïç[ý_¶‘öÝ açWýÇ/å_FEõ), å^çGÝ ]c÷bÞ ]çãc÷` (\öçÌ[ýTöÝÌ^ å_FEõ, Vç`ïXÝEõ, ®Ïôç³aåa³Qö»RôOç_ ×]×QöãÌ^`ãXÌ[ý åXTöç), ×_C ×XãEõç_Ì^ç×\ö»Jô Tö_Ø™öÌ^ (Ì[ýç×`Ì^çX Vç`ï×XEõ), ×YUçãGçÌ[ýça (GÐÝEõ G×STöpû/Vç`ï×XEõ), åLçãÌ[ýÌ^çäºRôOÌ[ý (c÷OÌ[ýçXÝ - åLçÌ[ýç%îç亮ÏôX[ýçãVÌ[ý YÒ×TöœöçTöç), c÷OTöîç×V*
å_FEõ, ×`”Ý A[ýe ×»Jôy×`”ÝÌ[ýç
×_CXçãVÛç Vç ×\öׇû (c÷OTöç×_Ì^ ×»Jôy×`”Ý), Ì[ýç_Zõ CÌ^ç_ãQöç A]çÌ[ýaX (c÷O=AãaÌ[ý YÒ[ýµùEõÌ[ý A[ýe Eõ×[ý), LLÛ [ýçXïçQïö `' (%çc÷O×Ì[ý` å_FEõ), LX Ì[ý[ýaXaË (c÷O=AãaÌ[ý å_FEõ), ]çEïõ æ»RôOçÌ^çc÷OX (c÷O=AãaÌ[ å_FEõ),  A_[ýç»RôOÛ åa»Jô=c÷OTöLçÌ[ý (Lç]ïçX Vç`ï×XEõ, ×Zõ×L×aÌ^çX, a†ÝTöpû), YÀÇ»RôOç»JôÛ (GÐÝEõ å_FEõ), \ö_ãTöÌ^çÌ[ý (ZÐõçã³aÌ[ý å_FEõ), c÷OTöîç×V*
é[ýpûç×XEõ, %ç×[ý›õçEõÌ[ý A[ýe c÷O×t×XÌ^çÌ[ý
Jôç_ïa QöçÌ[ý=c÷OX ([ýÊ×»RôO` LÝ[ý[ýÊTöçÜ™ö ×[ýbÌ^Eõ), A_[ýç»RôOÛ %çc÷OXºRôOçc÷OX (Lç]ïçX é[ýpûç×XEõ), U]ça A×QöaX (%çã]×Ì[ýEõçÌ[ý é[ýpûç×XEõ/%ç×[ý›õçÌ[ýEõ), aîçÌ[ý %çc÷OLîçEõ ×X=»RôOX ([ýÊ×»RôO` é[ýpûç×XEõ), ×XãEõç_ç æ»RôOa_ç (yÔãÌ^×`Ì^çX é[ýpûç×XEõ/%ç×[ý›õçÌ[ýEõ), åc÷XÌ[ýÝ åZõçQïö (%çã]×Ì[ýEõçÌ[ý åZõçQïö ]»RôOãÌ[ýÌ[ý YÒ×TöœöçTöç), c÷OTöîç×V*
Ì[ýçLêX×Tö×[ýV, Ì[ýçrÑôãXTöç A[ýe %çã³Vç_XEõçÌ[ýÝ
aÇaçX ×[ý. %îçXU×X (c÷O=AãaÌ[ý ]×c÷_ç å\öç»RôOç×WýEõçÌ[ý %çã³Vç_ãXÌ[ý åXTöç), ]c÷ç±Áç GçµùÝ (\öçÌ[ýTöÝÌ^ ×a×\ö_ %×WýEõçÌ[ý %çã³Vç_XEõçÌ[ýÝ A[ýe åXTöç), EõãÌ[ý»RôOç •õ»RôO ×Eõe (%çã]×Ì[ýEõçÌ[ý ×a×\ö_ %×WýEõçãÌ[ýÌ[ý LXî %çã³Vç_XEõçÌ[ýÝ A[ýe åXTöç; Qöçf ]ç×»RôOÛX _ÇUçÌ[ý ×Eõe LÇ×XÌ^çãÌ[ýÌ[ý Ø—öÝ), æØÚöç\öç×XÌ^çÌ[ý Ì[ýçrÑôY×Tö LçãXL QöçÌ[ýãXç\öãaEõ, Qöç»: A.×Y.ãL %çŒÇ_ Eõç_ç] (\öçÌ[ýãTöÌ[ý Ì[ýçrÑôY×Tö), Qöçf ]Xã]çc÷X ×ae (\öçÌ[ýãTöÌ[ý YÒWýçX]Ü—öÝ), åQö×Xa åL. EÇõ×a×X»Jô (c÷O=Aa-AÌ[ý EõeäGÐa]îçX), c÷OTöîç×V*
%×\öãXTöç, ×Zõ_½ ºRôOçÌ[ý A[ýe ×»RôO×\ö ºRôOçÌ[ý
Yçã]_ç A³QöçÌ[ýaX (c÷O=AãaÌ[ý %×\öãXyÝ), %îçaã_ LÇQö (c÷O=AãaÌ[ý %×\öãXyÝ),  ×[ýÐ×G×»RôO [ýçQïö»RôO (ZõÌ[ýçaÝ %×\öãXyÝ), LX ×zõãa ([ýÊ×»RôO` %×\öãXTöç), åQö×\öQö Qöç»JôCã\öX (c÷O=AãaÌ[ý %×\öãXTöç), Qöç×XãÌ^ åQö×\öä»RôOç (%çã]×Ì[ýEõçÌ[ý %×\öãXTöç), Eõîçã]Ì[ýX ×QöÌ^çL (c÷O=AãaÌ[ý %×\öãXyÝ), ×Ì[ý»JôçQïö åGãÌ[ý (c÷O=AãaÌ[ý %×\öãXTöç), Qöç×Ì[ýãÌ^_ c÷ç~ç (c÷O=AãaÌ[ý %×\öãXyÝ), Qöç׺RôOX c÷Zõ]îçX (c÷O=AãaÌ[ý %×\öãXTöç), åEõ×»RôO c÷_ã]a (c÷O=AãaÌ[ý %×\öãXyÝ), æºRôO×\ö ]ç×»RôOÛX (c÷O=AãaÌ[ý %×\öãXTöç), åQö×] ]ÉÌ[ý (c÷O=AãaÌ[ý %×\öãXyÝ), %çc÷OÌ^çX ]îçãEõã_X ([ýÊ×»RôO` %×\öãXyÝ), æ»RôOçã[ýc÷O ]çmc÷O×Ì[ý (c÷O=AãaÌ[ý %×\öãXTöç), Y_ ×X=]îçX (c÷O=AãaÌ[ý %×\öãXTöç), åGc÷OãXU YÀîç»RôOãÌ[ýç (c÷O=AãaÌ[ý %×\öãXyÝ), åLçÌ^çEÇõc÷OX ZõãÌ^×Xj (c÷O=AãaÌ[ý %×\öãXTöç), ׺RôOã\öX åaGç_ (c÷O=AãaÌ[ý %×\öãXTöç), [ýÐÓãEõ åac÷O_QöaË (c÷O=AãaÌ[ý ]ãQö_/%×\öãXTöç), åLÌ[ýÝ åac÷OXãZõ•Qö (c÷O=AãaÌ[ý %×\öãXTöç), XçC×] CÌ^ç»RôOaË (c÷O=AãaÌ[ý %×\öãXyÝ), åEõ»RôO =c÷OXäØÚö»RôO ([ýÊ×»RôO` %×\öãXyÝ), c÷OTöîç×V*
YY GçÌ^Eõ A[ýe a׆Töpû
LX å[ýL (c÷O=AãaÌ[ý å_çEõa׆Tö GçÌ^Eõ), LLÛ c÷îç×Ì[ýaX ([ýÊ×»RôO` a†ÝTöpû, [ýîçã_Ì[ý aVaî), Y_ ]îçEõ EõçÌ[ý×»RôOX ([ýÊ×»RôO` a†ÝTöpû, [ýîçã_Ì[ý aVaî), ×Ì[ýã†ç ºRôOçÌ[ý ([ýÊ×»RôO` a†ÝTöpû, [ýîçã_Ì[ý aVaî), [ý[ý ×Qö_çX (c÷O=AãaÌ[ý a†ÝTöpû), ]çc÷OãEõ_ LîçEõaX (c÷O=AãaÌ[ý YY ºRôOçÌ[ý), ]×Ì[ýãa ([ýÊ×»RôO` a†ÝTöpû), %×_×\öÌ^ç ×X=»RôOX LX ([ýÊ×»RôO`-%亮Ïô×_Ì^ a†ÝTöpû), ×aãXQö C'EõXÌ[ý (%çc÷O×Ì[ý` a†ÝTöpû), ×Yáø (c÷O=AãaÌ[ý a†ÝTöpû), ×YÒ³a (c÷O=AãaÌ[ý YY ºRôOçÌ[ý), Lç׺RôOX ×»RôO][ýçÌ[ýã_Eõ (c÷O=AãaÌ[ý YY a†ÝTöpû), ×»RôOXç »RôOçXïçÌ[ý (c÷O=AãaÌ[ý YY ºRôOçÌ[ý), `ç×XÌ^ç æ»RôOçÌ^çc÷OX (EõçXçQöçÌ[ý GçÌ^Eõ), \öç×Xaç =c÷O×_Ì^ç] (c÷O=AãaÌ[ý YY GçÌ^Eõ), c÷OTöîç×V*
yÔÝQÍöç [ýî×Nþ±¼ö
×[ýã_c÷O åLX ×Eõe (c÷O=AãaÌ[ý æ»RôO×Xa »Jôîç×+Ì^çX), ×[ý_ CÌ^ç_»RôOX (c÷O=AãaÌ[ý [ýçã•õ»RôO[ý_ åFã_çÌ^çÌ[ý), Eõç_ï _Çc÷Oa (®ÏôçEõ A[ýe ×Zõã•Qö %ç]ç×Ì[ýEõçÌ[ý c÷ãÌ^ 9-[ýçÌ[ý %×_×+ãEõ Ø‘öSïYVEõ LÌ^Ý), AQÇöc÷OX ×a. ]ãaãa (®ÏôçEõ A³Qö ×Zõã•Qö %çã]×Ì[ýEõçÌ[ý c÷ãÌ^ 2-c÷çÌ[ý Ø‘öSïYLEõ LÌ^Ý), A×_Xç CÌ^çã_³Qö×LEõ (Lç]ïçXÝÌ[ý [ý×je »Jôîç×+Ì^çX), %îçã_EõLç³QöçÌ[ý QöçÌ[ýGîç»RôOL (Lç]ïçXÝÌ[ý %îçãUã_×»RôOEõ, [ý×Qö ×[ýוQöe »Jôîç×+Ì^çX, ×Zõ×L×aÌ^çX), c÷OTöîç×V*
]ãQö_
×yÔäºRôO ×[ýÐXäzõ (c÷O=AãaÌ[ý aÇYçÌ[ý]ãQö_), ×yÔäºRôO »RôOçÌ[ý×_e»RôOX (c÷O=AãaÌ[ý aÇYçÌ[ý]ãQö_), c÷OTöîç×V* 
A[ýe Ac÷O Töç×_Eõ YçCÌ^ç ^çã[ý…http://AL.Godsdirectcontact.org.tw/vg-vipTrackback URL : http://al.godsdirectcontact.org.tw/bbs/tb.php/al/199             *

LIST 
Supreme Master TV

The Truth behind Your Food

Posting "Alternative Living" Banners to Your Websites

Vegetarian and
Vegan Elite of the World

Global Quan Yin Websites

Be a Hero, Be a Vegan !

10 Reasons To Eat More
Like a Vegetarian

Toll of Meat, Alcohol &
Cigarette Consumption

Vegan Recipes

Where to Buy Vegan Food